MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do mateřské školy
pro školní rok 2015/2016

MŠ Kaštánek

vyhlašuje 30. 4. 2015 8:00-15:00

Z Á P I S

Rodiče si v MŠ vyzvednou přihlášku a vyplněnou ji přinesou do MŠ nejpozději 30.4.2015.
K zápisu přineste: 1. řádně vyplněnou a podepsanou Žádost k přijetí (musí obsahovat vyjádření dětského lékaře) 2. řádně vyplněný a podepsaný Evidenční list dítěte 3. rodný list dítěte 4. občanský průkaz zákonného zástupce Postup při zápisu do mateřské školy: Formuláře si vyzvedněte v mateřské škole od 1. 4. 2015, denně od 7,00 do 16,00 hodin. U zápisu zákonný zástupce dítěte předá předem vyplněnou žádost potvrzenou lékařem a předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Pořadí odevzdaných žádostí přijetí dítěte do MŠ neovlivní. Odevzdané žádosti jsou v MŠ evidovány pod registračními čísly. Kritéria stanovená ředitelkou MŠ: Při jednokolovém přijímacím řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016 se bude postupovat při převýšení počtu požadavků na přijetí k předškolnímu vzdělávání volné kapacity MŠ Kaštánek (3 třídy po 28 dětech) následovně: K předškolnímu vzdělávání se v souladu se zák. 561/2004 Sb. v platném znění přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tedy ve věku dosažení šesti let od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku. Děti s trvalým bydlištěm v Chocni a spádových obcích, (Dvořisko, Hemže, Březenice, Plchůvky, Nová Ves, Podrážek), které k 1. 9. 2015 dovrší tří let, v pořadí dle věku sestupně. Ostatní přihlášené děti dle věku od nejstaršího po nejmladší. Oznámení o přijetí: Seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly bude zveřejněn na vchodových dveřích do MŠ a webových stránkách školy v pátek 15. 5. 2015. Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámené. Rozhodnutí o přijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně při úvodní schůzce v MŠ v pondělí 1. 6. 2015 v 15,00 hodin. Oznámení o nepřijetí: Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně v ředitelně MŠ v pondělí 18. 5. 2015 mezi 8,00 - 15,00 hodinou. V průběhu přijímacího řízení mají jeho účastníci právo nahlédnout do spisu. Můžete tak učinit v pondělí 11. 5. 2015 od 10,00 - 14,00 hodin v ředitelně školy. V Chocni dne 17. 1. 2015 Naděžda Dvořáková, řed. MŠ Více zde: http://www.skolkakastanek.cz/news/zapis-do-ms-kastanek-chocen-na-sk-rok-2015-2016/


MŠ Kaštánek, Kaštanová 1339, Choceň

celodenní provoz, zřizovatel - obec

Tel: 465 471 421
e-mail: dvorakovanada@seznam.cz
WWW: http://www.skolkakastanek.cz/
ředitelka: Naďa DVOŘÁKOVÁ


MŠ Záměstí 154, Choceň

celodenní provoz, zřizovatel - obec

Tel: 465 471 428
e-mail: ms.chocen@seznam.cz
WWW: http://www.mszamesti.cz/
ředitelka: Eva KREJSOVÁ


MŠ Vostelčice, Smetanova 1682, Choceň

celodenní provoz, zřizovatel - obec

Tel: 465 471 691
e-mail: ms.vostelcice@seznam.cz
WWW: http://www.msvostelcice.cz/
ředitelka: Jana Charousová


MŠ Stromovka, Stromovka 1339, Choceň

celodenní provoz, zřizovatel - obec

Tel: 465 471 962
e-mail: ms.stromovka@gmail.com
WWW: http://www.ms-stromovka.cz/
ředitelka: Mgr. Michaela BubeníčkováZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZŠ Mistra Choceňského 211, Choceň

ZŠ úplná, zřizovatel - obec

ZŠ Choceňského - ŠKOLA - KLÍČ K ŽIVOTU

ZŠ Choceňského - PROFIL ŠKOLY

Tel: 465 471 797, 465 471 885, (Kollárova 688, 465 471 605)
e-mail: zschocenskeho@seznam.cz
WWW: http://www.zschocho.cz/
ředitelka: Mgr. Ilona Nováková


Základní škola Sv. Čecha, Choceň

ZŠ úplná, zřizovatel - obec

Tel: 465 471 699 se záznamníkem, 465 471 538 tel + fax, školní družina 465 472 183
e-mail: zsscecho@iol.cz
WWW: www.zschocen.cz
ředitelka: PhDr. Zdena Müllerová


Základní umělecká škola, Pernerova 1, Choceň

ZUŠ, zřizovatel - státní správa ve školství

Tel: 465 471 764
WWW: http://www.zus.chocen.net
e-mail: zus.chocen@worldonline.cz
ředitelka: Mgr. Zdeňka Kučerová


STŘEDNÍ ŠKOLA

Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň

T. G. Masaryka 1000, 565 36 Choceň

Tel: 465 471 338, 739 048 111
e-mail: oachocen@oa-chocen.cz
WWW: http://www.oa-chocen.cz/
ředitel: Mgr. Jaroslav STUDNIČKA